ඔබ පිළිතුරු දෙන සෑම අවස්ථාවකදීම ඔබ රත්තී කිරි තේ කෝප්පයක් පුරවනු ඇත. එම පුරවන ලද තේ කෝප්ප ගණන තෙගුණ කර අප විසින් එය සෞඛ්‍ය සේවයේ, ආරක්ෂක සේවයේ හා අනෙකුත් නිලධාරීන් හට ප්‍රදානය කරනු ඇත. ඔබ රත්තී කිරි තේ කෝප්පයක් පුරවන සෑම අවස්ථාවක්ම දානමය පින්කමක් බව අමතක නොකරන්න.

Dansela

පරිත්‍යාග කරන ලද

රත්ති කිරි කෝප්ප ගණන

1398

රත්ති පරිත්‍යාග කල කෝප්ප ගණන

පරිත්‍යාග කරන ලද

රත්ති කිරි කෝප්ප ගණන

1398

රත්ති පරිත්‍යාග කල කෝප්ප ගණන